Troefcallspelregels en bepalingen TSBN

Klik hier om de troefcallspelregels en bepalingen te downloaden.


Enige regels

Het spel wordt gespeeld door twee koppels.

Iedere speler krijgt 13 kaarten. De jokers doen niet mee. Eerst krijgt de "caller" 5 kaarten en benoemt welk symbool als troef (de Tjall) tijdens het spel zal fungeren. De deler zorgt er voor dat iedere speler 13 kaarten krijgt. Zolang de "caller" niet heeft gespeeld mag je de kaarten niet inzien.

Als een koppel 7 slagen maakt en de tegenpartij geen slagen, spreekt men van een "kap". Je krijgt hiervoor 5 punten. Als een partij geen kap oplevert krijgt het koppel met 7 slagen 2 punten.

Als een koppel 13 slagen maakt, spreekt men van een "baunie". Je krijgt hiervoor 15 punten. Baunie betekent in het Tjall-spel totale winst.

Vo

TROEFCALLSPELREGELS EN BEPALINGEN

TROEFCALL SPORT BOND NEDERLAND

TSBN

 

Regel 1.

Alle verenigingen staan ingeschreven bij de Troefcallbond(TSBN) en ontvangt de bond van iedere vereniging 15

(vijftien) dagen voor aanvang van het seizoen een moederlijst met de namen en voornamen van alle bij de vereniging aangesloten leden.

 

B.

Een lid kan 15 (vijftien) dagen voor aanvang van de competitie niet meer van vereniging veranderen. Overschrijvingen geschieden alleen aan het einde van het seizoen. Alleen wanneer het een overmachtsituatie betreft kan de bond zich hier over beraden.

 

C.

Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen om er voor zorg te dragen dat de ledenlijsten in het bezit komen van de T.S.B.N.

 

Spelers die op de moederlijst voorkomen mogen niet worden opgesteld.

Dit geldt ook voor mensen die geschorst- of geroyeerd zijn. Het overtreden van deze regel betekent verlies van de wedstrijd. Heeft de overtredende vereniging de wedstrijd verloren dan wordt van haar punten totaal 3 (drie) afgetrokken.

 

D.

Om lid te worden van de Troefcallbond geldt het volgende:

a. De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

b. Ondergebracht in stichting en draagt de naam van deze stichting

 

E.

Loting

Voor het samenstellen van de koppels zal ten overstaan van de supervisor voor aanvang van de wedstrijd geloot worden. Indien een team niet met het vereiste aantal koppels aan de start verschijnt, zal de loting onder de aanwezige spelers plaatsvinden. Verschijnt een vereniging met minder koppels tijdens de loting staat hier tegenover een sanctie van €15.00 euro. Herhaling hiervan in het zelfde seizoen is €20.00 euro

 

 

F.

Minder koppels

Is een vereniging met 5 (zes) koppels aan de wedstrijd begonnen dan mag na de tweede ronde het zesde koppel zonder loting worden ingezet. Bij meer dan twee leden moet geloot worden om de resterende koppels te vormen.

In alle gevallen dienen de spelers op de spelerslijst te worden vermeld. Gebeurt dit niet dan geldt regel N.1.

 

G.

Geen doorgang van een wedstrijd

Vindt een wedstrijd geen doorgang doordat een vereniging met minder dan 5 (vijf) koppels aanwezig is, valt dit onder "grove nalatigheid". De boete bedraagt €45.00 euro. De wedstrijd is door de vereniging met minder koppels verloren.

 

H.

De gemiddelde score

De gemiddelde score van het totaal aantal gespeelde wedstrijden tot die desbetreffende datum, zal voor beide verenigingen worden berekend en aan de afgelaste wedstrijd worden toegekend. Letwel; het betreft hier niet de competitie punten.

 

I.

Categorie " Geen doorgang van een wedstrijd

Alle andere handelingen die leiden dat een wedstrijd geen doorgang vindt, vallen onder de categorie "grove nalatigheid".De boete wordt via de bond aan de gedupeerde vereniging betaald. Letwel, alleen bij het niet doorgaan van een wedstrijd gaat de betaalde boete naar de gedupeerde vereniging.

 

J.

Nalatigheden

Alle andere nalatigheden worden beboet met €15.00 euro. Bv. geen matten, geen- of oude speelkaarten, geen jurykoffer enz.

 

K.

Een vereniging die het presteert om drie keer in een seizoen onvolledig of te laat aanwezig te zijn zal met €45.00 euro worden beboet.

 

L.

Het koppel dat ontbreekt, verliest elke set die het had moeten spelen met twee maal acht nul let op: betreft de eerste en de tweede ronde. Zie verder in dit reglement het puntenwaarderingsysteem.

 

M.

Alle boetes dienen binnen 30 (dertig) dagen te worden betaald op

de rekening van de T. S. B. N.

 

 

N.1

Tijdens de loting moeten alleen aanwezige leden op spelerslijst voorkomen. Spelers die niet op de spelerslijst voorkomen mogen niet worden ingezet. Afwijken van deze regels verliest het koppel alle gespeelde wedstrijden aan tafel met 2-0

N.2 Het is toegestaan (zes) reserve spelers op te stellen na de 1e (eerste) ronde.

 

O.

De reserve spelers dienen eveneens op de spelerslijst te worden vermeld. De in- en de uitvallers moeten vermeld worden in het hiervoor ontworpen kolom van de lijst. De wisselspelers worden bepaald door de loting

 

Wordt een wisselspeler op de reservelijst geplaatst die niet aanwezig is en zijn nummer wordt getrokken om in te vallen, dan verliest dat koppel alle partijen van die ronde met 2- 0.  De daarop volgende ronde mag er een nieuw nummer worden getrokken.

 

P.

Wanneer de eerste wissel is toegepast mogen er geen reserve spelers meer op de lijst worden opgenomen. Gebeurt dit toch dan geldt de sanctie van regel N.1. *Letwel; spelers die invallen mogen nooit een koppel vormen. Wel is het toegestaan te wisselen zolang het toegestane aantal niet is bereikt. Een speler die uitvalt, mag niet meer aan dezelfde wedstrijd deelnemen.

 

Overtreding van deze regels impliceert dat de ingezette speler vanaf desbetreffende ronde

alle gespeelde wedstrijden aan tafel verliest. De aantal gemaakte punten gaan naar de tegenpartij

 

Q.

Tekenen van het formulier

Voor het tekenen van het formulier voor de uitslag van een ronde geldt “getekend is getekend.” Dit geldt ook voor het tekenen van de einduitslag van een wedstrijd. Achteraf een omissie constateren is te laat dus.

 

Regel 2.

Een speler die op verschillende verenigingslijsten voorkomt wordt geacht tot geen enkele vereniging te behoren.

 

 

 

Regel 3.

A.

Voor de aanvang van elke set wordt door een van de "lopers" clockwise naar de boer gezocht ten einde de eerste caller aan te wijzen. Degene die de boer krijgt is de eerste caller. De caller is hij die links van de deler zit.

 

B.

Nadat de deler de kaarten geshuffled heeft, legt hij het pak met de rugzijde naar boven voor de caller, die desgewenst slechts een keer mag couperen; dit is het pak in tweeën delen waarbij het onderste- op het bovenste deel wordt gelegd.

 

Regel 4.

A.

Het uitdelen van de kaarten dient als volgt te geschieden: Te beginnen bij de caller. Deze krijgt de eerste vijf kaarten en de deler wacht tot dat de caller het symbool van de troef midden op het matje heeft laten zien. Hierna de overige spelers vijf kaarten,4 X 5- 4 X 4 en tot slot 4 X 4 totaal 4 X 13 speelkaarten. De caller is verplicht om een troef te maken.

 

B.

Misdelen

Als blijkt dat door het uitdelen 1(een) of meerdere kaart(en) is (zijn) opengevallen en in alle andere vormen van mis-deal worden de speelkaarten opnieuw geshuffeld (schudden). Gebeurt het de derde keer op rij bij dezelfde game, dan heeft de deler die game verloren met 2-0.

 

C.

Valt tijdens het regelen van de speelkaarten een kaart open op tafel dan is de partij met 5 – 0 verloren. Dit geldt ook als het de caller betreft. Ook als een speler bij de eerste slag een kaart heeft gespeeld en er valt een tweede kaart open op tafel dan wordt aan de tegenpartij twee punten toegekend.

 

Gebeurt dit nadat de caller de eerste kaart heeft gespeeld wordt afgestraft met 5 punten. Indien de overtreding plaats vindt tijdens de wedstrijd en blijkt dat de tegenpartij al slagen heeft wordt dit afgestraft met 2 punten.

 

Twee kaarten tegelijk spelen wordt wel bestraft door twee punten toe te kennen aan de tegenpartij.

Als er nog geen slagen zijn gemaakt door de overtreder dan wordt er 5 punten toegekend aan de tegenpartij.

 

 

Regel 5.

Direct nadat de troef is bepaald zal de caller het daarvoor bestemde blokje met het symbool van de voor die game geldende troef midden op het matje leggen.

 

Opnemen van de speelkaarten.

Het opnemen van de speelkaarten gebeurt pas wanneer de caller zijn eerste speelkaartheeft gespeeld

Letwel; hier wordt niet bedoeld aanraken en/of de speelkaarten in gesloten toestand naar zich toetrekken. Alle kaarten worden gelijktijdig van de tafel op genomen. De kaarten een voor een opnemen is niet toegestaan.

 

A*

Alle speelkaarten worden op het dij en niet zichtbaar onder de tafel gehouden. Als de eerste kaart door de caller is gespeeld verplaatst hij het blok naar de hoek van de tafel links van zich. Hierna wordt beurtelings door de andere spelers de partij voort gezet.

 

Wanneer de caller de eerste kaart heeft gespeeld is er hier sprake van aanvang van de wedstrijd. Let op: Er is nu sprake van 0 tot 13 slagen. Voor je beurt spelen of wat dan ook is er een straf van 5 vijf punten toekennen aan de tegen staander.

 

Wanneer de speelkaarten worden opgenomen voordat de caller heeft gespeeld is de partij direct verloren door degene die de kaarten heeft opgenomen met 2 – 0.Ook als het de partner van de caller betreft

 

Regel 6.

Elke speler is verplicht om zonder medewerking van zijn partner tijdens zijn deelbeurt de kaarten te shuffelen en te delen. Is een speler zodanig geblesseerd aan zijn hand dat zelf shuffelen van de speelkaarten niet mogelijk is, dient hij niet aan de wedstrijd deel te nemen. Dit is alleen toegestaan voor mensen met blijvende invaliditeit.

 

 

Regel 7.

A.

Indien de caller geen prent blijkt te bezitten in zijn volledig stel speelkaarten, heeft hij het recht om zonder overleg met zijn partner te eisen dat er opnieuw geshuffeled- en gedeeld wordt. "No picture no game". Indien de kaarten niet naar wens zijn geschud, heeft caller het recht om te vragen dit opnieuw te doen.

 

N.B.

De aas wordt niet als prent beschouwd. Indien de caller zijn speelkaarten openlegt met de mededeling geen prent te hebben en het blijkt dat hij wel een of meerdere bezit, wordt aan de tegenpartij 2 (twee) punten toegekend.

 

Regel 8.

A.

Een "lopend koppel" speelt aan elke tafel een set van 4 (vier) games, waarna dit koppel van tafel wisselt. V.b.; van tafel 1 naar tafel 2, dan naar tafel 3 enz.

 

B.

Indien een "lopend koppel" een of meerdere tafel(s) heeft overgeslagen, vervallen alle al bij de verkeerde tafel(s) gespeelde games. Het spel wordt hierna bij de juiste speeltafel hervat.

 

Regel 9.

A.

Tijdens het spel welke aanvangt wanneer de caller de eerste kaart heeft gespeeld wordt er niet gepraat, tenzij een speler de aandacht van de wedstrijdleiding nodig heeft i.v.m. een mogelijke overtreding.

 

B.

Elke speler is verplicht om na beëindiging van een partij, indien er nog speelkaarten overblijven, deze open op tafel te leggen. Degene die dit niet doen verliest de game.

 

Regel 10.

Als een speler ontduiking vermoedt in een al afgesloten slag, brengt hij dat onder de aandacht van de wedstrijdleiding. Slechts deze instantie heeft het recht om nadat de overtreding is geconstateerd zich hiervan te vergewissen en inzage te hebben in het gesloten stel. Zie verder regel 12.

 

Regel 11.

Een slag is volledig nadat alle spelers een kaart in volgorde (clockwise) hebben gespeeld. Het aftikken bij een onvolledige slag wordt gestraft door toekenning van 2 (twee) punten aan de tegenpartij. Het verzamelen van een onvolledige slag wordt ook als zodanig bestraft. Zie ook regel 5

 

Regel 12.

Het is aan geen enkele speler toegestaan inzage te hebben in een al afgesloten slag. Overtreding hiervan wordt gestraft met 2 (twee) punten toe te kennen aan de tegenpartij.

 

Regel 13.

Alle games dienen uitgespeeld te worden. Alleen wanneer er geen kap meer gehaald kan worden mag men capituleren.(Zich gewonnen geven).Bv.beide koppels hebben al een slag of meer gemaakt.

 

A.

De puntenwaardering is als volg:

Gewonnen wedstrijd * 2 punten Gewonnen wedstrijd * Kap 5 punten Gewonnen wedstrijd * Baunie10 punten

 

Regel 14.

De uitslag van de game kan als volgt zijn:

A.

Een gewonnen game.

Hierbij maakt een koppel het vereiste 7 (zeven) slagen, tikt af en legt de kaarten open op tafel, terwijl de tegenstander al een of meerdere slagen heeft. Niet aftikken is niet strafbaar. De waardering hiervoor is 2 (twee) punten. Aftikken voor de zevende slag betekent verlies van de partij.

 

B.

Een kap game.

Dit is het maken van 7 (zeven) slagen door een koppel zonder dat de tegenpartij een slag heeft.

De speler die de zevende slag maakt tikt af de puntenwaardering is 5 vijf punten.

Indien de medespeler aftikt wordt dit afgestraft met 2 punten aan de tegenpartij. Indien een speler te vroeg aftikt bij een vermeende kap game wordt hij geacht de game te hebben verloren.

De tegenpartij krijgt 2 (twee) punten. (Voor verzaken of andere overtredingen die punten opleveren zie regel 18A.)

 

C.

Een baunie.

Wanneer een koppel alle 13 (dertien) slagen heeft gemaakt is er sprake van een baunie. De waardering hiervoor is 10 (tien) punten. Wordt de baunie niet gehaald dan wordt aan de tegen partij 5 (vijf) punten toegekend. (Voor verzaken of andere overtredingen die punten opleveren, zie regel 18A. 2e gedeelte).

 

Regel 15.

A.

Indien een koppel meer dan 7 (zeven) slagen maakt, terwijl de tegenstander al een of meerdere slagen heeft, wordt dit als een normaal gewonnen wedstrijd beschouwd.

 

 

B.

Indien een koppel meer dan 7 (zeven) slagen maakt, terwijl de tegenpartij er nog geen heeft, is dit koppel verplicht door te spelen naar baunie. Bij het niet halen hiervan wordt aan de tegenpartij 5 (vijf punten) toegekend.

Bij een partij die beslist wordt door de dertiende slag is men niet verplicht om af te tikken.

 

Er is in dit reglement gesteld dat u de tegenstander niet mag beïnvloeden.

Dus schijnbewegingen maken, Doen als of u gaat spelen en niet spelen, vallen onder deze categorie. Wanneer een speler dit doet kan hij niet claimen dat zijn tegenstander voor zijn beurt heeft gespeeld. Degene die dit doet is strafbaar of te wel; hij verliest de game met 2 - 0. (zie ook regel19.) Ook is gesteld dat voor je beurt spelen niet geldt bij het laatste- of dertiende slag zowel bij bauni als een normale partij.

 

D.

Voor een koppel dat 7 (zeven) slagen heeft gemaakt en het voornemen heeft door te spelen tot baunie geldt het volgende: Slechts de speler die de zevende slag gemaakt heeft, heeft het recht om non verbaal (stilzwijgend) door te spelen. Zodra de speler de achtste kaart op tafel speelt is dit het sein dat betrokkene tot baunie speelt.Zie voor waardering punt 14 C.

 

Is er sprake van enig overleg voor of na het maken van de zevende slag, dan krijgt de tegenpartij 2 (twee) punten. Hier is dus sprake van een verloren game door betrokken.

 

E.

Bij het niet weten wie aan slag is zal de supervisor, na bij onderzoek vast staat wie aan slag is, de game beëindigen en de punten toe kennen aan de tegenpartij. Na een wachttijd van 20(twintig) seconden mag de tegenpartij de supervisor inschakelen.

 

Regel 16.

Alleen de spelers aan een speeltafel hebben het recht om bij een vermeende of geconstateerde overtreding bij de wedstrijdleiding te protesteren. Interventie van derden wordt niet geaccepteerd. De finale beslissing is uitsluitend het recht van de wedstrijdleiding.

 

 

Regel 17.

Indien een game op verzoek van een speler gestaakt is, waarbij een overtreding aan de wedstrijdleiding wordt voorgelegd, zijn alle spelers verplicht om de resterende kaarten gesloten te houden tot dat er een beslissing is genomen.

Indien een der speler toch de speelkaarten openlegt voordat er een beslissing is genomen, krijgt de tegenpartij 2 (twee) punten toegekend, m.a.w. de game wordt direct beëindigd.

 

Regel 18.

A.

Indien een speler bewust of onbewust bij aanvang van de wedstrijd voor zijn beurt speelt wordt afgestraft met 5 vijf punten aan de tegenpartij toe te kennen.

 

B.

Indien zoals in regel 18a is omschreven wordt bedoeld dat de tegenstander geen slag of slagen heeft. Indien de tegenstander wel over een slag of meerdere wordt dit afgestraft met 2 punten.

 

Regel 19.

Opzettelijke wenken, praten,

Het opzettelijk wenken, praten, kaarten met de rugzijde naar boven spelen en/of de tegenstander zodanig beïnvloeden waardoor de overtreder ten gevolge van deze handeling enig voordeel uit een game trekt, wordt gestraft door toekenning van 2 (twee) punten aan de tegenpartij.

 

Regel 20. 

(drie) maal AANMANING

Wanneer er om wat voor reden dan ook de supervisor een speler of een koppel 3 (drie) maal heeft aangemaand te gaan spelen en deze blijft weigeren zal na 3 (drie) minuten deze speler of koppel uit het spel worden gehaald. Dit impliceert dat alle volgende games verloren gaan met 2 - 0.

 

Regel 21.

Geconstateerde overtreding

Indien de wedstrijdleiding een overtreding heeft geconstateerd is hij, zonder dat de overtreding is aangegeven door een der spelers, NIET BEVOEGD om in te grijpen.

 

Regel 22.

Voor elke gewonnen competitiewedstrijd wordt aan de winnaar 3 (drie) competitiepunten toegekend en aan de verliezer 0 punten. Bij een gelijk spel krijgen beide ploegen elk 1 competitiepunt.

  

 

Regel 23.

A.

De plaats op de ranglijst in de competitie wordt bepaald naar het totaal aantal punten, door elk der deelnemende vereniging in de competitie behaald.

 

B.

Indien aan het einde van de competitie twee of meer clubs in competitie punten gelijk eindigen zal de onderlinge gespeelde wedstrijden van die verenigingen doorslag geven.

 

Biedt dit geen uitsluitsel dan zal het resultaat van het doelsaldo doorslaggevend zijn. Biedt dit ook geen uitsluitsel dan zal er in een neutrale ruimte een beslissingswedstrijd worden gespeeld. In dit geval zullen de supervisors uit bestuursleden van de bond bestaan of door supervisors die door de bond worden aangewezen. Dit geldt alleen voor het kampioenschap.

 

Letwel; met wedstrijdleiding wordt in alle gevallen de supervisor bedoeld. In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur van de T.S.B.N.

 

Laatste revisie:

Aangenomen door de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 23 augustus 2013.ALV

 

 

or uitgebreid uitleg klik op het in blauw gekleurd "klik hier".